• AANPAK

Nieuws

 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
 • AUDITS VAN HET HF-NETWERK

  In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de...

  Lees meer
 • RTA’s BESCHIKBAAR VIA REGIONALE APP

  Sinds september 2018 zijn de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) vo...

  Lees meer
Meer nieuws

Kwaliteitsmodel

In bovenstaande figuur is het kwaliteitsmodel van het Nederlands Hart Netwerk weergegeven. Binnen het kwaliteitsmodel wordt gericht op twee grote pijlers, namelijk:

 • Organisatie & Medisch inhoudelijk (processtap 1 t/m 3);
 • Kwaliteit (processtap 4 t/m 6).


Daarnaast vindt er een continu verbeterproces plaats om de kwaliteit van het kwaliteitsmodel te garanderen en de implementatie van het kwaliteitsmodel te verbeteren. Dit proces is weergegeven in processtap 7 en 8. De verslaglegging of rapportage gebeurt jaarlijks middels het opstellen van het jaarplan (processtap 9).

Het kwaliteitsmodel wordt geoperationaliseerd door middel van workshops per ziektebeeld. In de workshops zijn de betrokkenen van de 1ste, 2de en 3de lijn per ziektebeeld aanwezig om een uniforme zorgstandaard vast te leggen. Aan deze uniforme zorgstandaard worden kwaliteitsindicatoren gekoppeld (o.a. uitkomst-, proces-en structuurindicatoren).

Organisatie & Medisch inhoudelijk

Het organisatorische en medische inhoudelijke niveau van het kwaliteitsmodel worden weergegeven in processtap 1 t/m 3. De definities van deze processtappen zijn:

1.  Faciliteren van samenwerking
De eerste stap in het kwaliteitsmodel is het faciliteren van samenwerking. Het is van belang dat alle betrokkenen van de 1ste t/m 3de lijn in het zorgproces voor patiënten met een (specifieke) hartaandoening een rol hebben in het definiëren en afstemmen van de zorgpaden. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan cardiologen, huisartsen, verpleegkundigen of patiëntorganisaties.

2.  Definiëren van zorgpaden
De tweede stap in het kwaliteitsmodel is het definiëren van zorgpaden. Hiermee wordt bedoeld dat een inventarisatie plaatsvindt van het zorgproces dat de patiënt met een (specifieke) hartaandoening doorloopt op organisatorisch niveau. Dit omvat het proces van de 1ste lijns zorg, 2de lijns zorg en 3de lijns zorg. Naast het organisatorische proces wordt ook het medisch inhoudelijke proces in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande richtlijnen en protocollen die door de diverse zorgprofessionals worden gebruikt. Bij het definiëren van de zorgpaden brengen de zorgprofessionals hun eigen proces in kaart, zodat vervolgens gericht kan worden op het afstemmen van de zorgpaden.

3.  Standaardiseren van zorgpaden
Als er inzicht is in de zorgpaden van de diverse zorgprofessionals, worden de zorgpaden op elkaar afgestemd. Hierbij is het doel dat gezamenlijk een uniforme zorgstandaard wordt vastgesteld, gebaseerd op de zorgpaden die zijn gedefinieerd in processtap 2. Het standaardiseren van zorgpaden omvat het afstemmen van de zorgpaden tussen de diverse lijnen van zorg (o.a. 1ste lijn, 2de lijn en 3de lijn). Van belang is dat de meest cruciale stappen in het zorgproces op elkaar worden afgestemd. Vervolgens worden de processtappen van de uniforme (afgestemde) zorgstandaard schematisch weergegeven middels een metrolijn, op deze manier is in één overzicht de gehele zorgstandaard inzichtelijk.

Kwaliteit

Het kwaliteitsniveau van het kwaliteitsmodel wordt weergegeven in processtap 4 t/m 6. De definities van deze processtappen zijn:

4.  Bepalen van kwaliteitsindicatoren
Om een duidelijke afbakening te krijgen van de doelgroep van het specifieke ziektebeeld, wordt de definitie van het ziektebeeld en de initiële conditie van de patiënt in kaart gebracht. De initiële conditie beschrijft de eigenschappen van een patiënt, voorafgaand aan de behandeling, die een belangrijke voorspeller zijn voor de uitkomst van de behandeling. Vervolgens worden in de vierde stap van het kwaliteitsmodel patiëntgebonden kwaliteitsindicatoren gedefinieerd om de uniforme zorgstandaarden te evalueren en voortdurend te verbeteren. Onder kwaliteitsindicatoren wordt verstaan: uitkomstindicatoren, procesindicatoren en structuurindicatoren. Van belang is dat het hier gaat om patiëntgebonden kwaliteitsindicatoren, die een belangrijke impact hebben op de uitkomsten van de behandeling voor de patiënt. Deze kwaliteitsindicatoren kunnen zowel de kwaliteit in kaart brengen op organisatorische niveau (o.a. proces- en structuurindicatoren) als op medisch inhoudelijk niveau (uitkomstindicatoren). Voor het bepalen van de kwaliteitsindicatoren zijn de uitkomstindicatoren leidend. Dit betekent dat eerst uitkomstindicatoren worden vastgesteld en vervolgens de procesindicatoren en structuurindicatoren voor een ziektebeeld worden bepaald en vastgelegd. Als alle patiëntgebonden kwaliteitsindicatoren zijn vastgesteld worden deze vermeld bij de processtappen in de uniforme zorgstandaard binnen de metrolijn.

5.  Toetsen van implementatie
Op basis van de kwaliteitsindicatoren wordt een audit ontwikkeld per netwerk/ziektebeeld. Door gebruik te maken van een audit wordt getoetst of de implementatie van de uniforme zorgstandaarden op de juiste manier is uitgevoerd binnen de betrokken ziekenhuizen. Daarnaast wordt door het uitvoeren van de audit in kaart gebracht wat de kwaliteit van zorg is binnen de betreffende vakgroep Cardiologie (o.b.v. de patiëntgebonden kwaliteitsindicatoren). Gebaseerd op de resultaten van de audit worden verbeterpunten in kaart gebracht om de kwaliteit van zorg te borgen en continu te optimaliseren.

6.  Rapporteren van resultaten
Gebaseerd op de resultaten van de audit kan de kwaliteit van zorg van de deelnemende vakgroepen Cardiologie in kaart worden gebracht. Op deze manier wordt duidelijk op welke punten de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. De gegevens over de kwaliteit van zorg en de daarbij behorende verbeteracties worden gepubliceerd (nationaal en internationaal), zodat patiënten met een hartaandoening en zorgprofessionals inzicht hebben in de kwaliteit van zorg.

Continu verbeterproces

De verbetercyclus van het kwaliteitsmodel wordt weergegeven in processtap 7 t/m 9. De definities van deze processtappen zijn:

7. Verbeteren van implementatie van kwaliteitsmodel in ziekenhuizen
Gebaseerd op de resultaten van de audit wordt een verbeterplan opgesteld door de specifieke vakgroep Cardiologie. Dit verbeterplan wordt getoetst door de projectleider aan de hand van de vooropgestelde criteria. Op deze manier wordt de kwaliteit van de uniforme zorgstandaard binnen de vakgroep Cardiologie geborgd. Door het uitvoeren van het (goedgekeurde) verbeterplan wordt de kwaliteit van zorg en de implementatie van de zorgstandaarden continu verbeterd.

8. Optimaliseren van kwaliteitsmodel
Jaarlijks wordt geëvalueerd of de vastgestelde kwaliteitsindicatoren nog voldoen aan de laatste evidentie. Daarnaast wordt geëvalueerd of de uniforme zorgstandaarden nog voldoen aan de richtlijnen binnen de 1ste, 2de en 3de lijn. Op basis van deze evaluatie wordt een verbeterplan opgesteld door de leden van het netwerk en getoetst door de projectleider van het Nederlands Hart Netwerk. Na goedkeuring wordt het verbeterplan uitgevoerd. Op deze manier wordt het kwaliteitsmodel geborgd en vindt er een continue verbetering plaats van het kwaliteitsmodel.

9.  Opstellen van jaarplan / jaarkalender
Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld met de behaalde doelen van het afgelopen jaar en een overzicht van de doelen (en mijlpalen) voor het komende jaar. Onderdelen van het jaarplan zijn: behaalde resultaten, uitgevoerde verbeteringen, verdere ontwikkeling kwaliteitsmodel, maatschappelijke impact o.b.v. publicaties en presentaties, etc.

 

Nieuws

 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
 • AUDITS VAN HET HF-NETWERK

  In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de...

  Lees meer
 • RTA’s BESCHIKBAAR VIA REGIONALE APP

  Sinds september 2018 zijn de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) vo...

  Lees meer
Meer nieuws
 • 1ste lijn

  1ste lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 1ste lijnszorg

  Lees meer
 • 2de lijn

  2de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 2de lijnszorg

  Lees meer
 • 3de lijn

  3de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 3de lijnszorg

  Lees meer
 • Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis

  "State of the art zorgpaden die de muren van de zorginstellingen overstijgen gaan grote voordelen bieden voor zowel de patiënten, de kwaliteit en de efficiëntie"

  Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis
 • Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Binnen de huidige financiële kaders streven naar optimale regionale samenwerking ter verbetering van de zorg voor onze cardiale patiënt"

  Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis

  "Hoogwaardige zorg leveren doen we samen"

  Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis
 • Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Samenwerking is van essentieel belang om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren"

  Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

  "Door het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg zijn we in staat om continu van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg continu te optimaliseren"

  Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.